Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 04 2018

stolatsamotnosci


If not now...
stolatsamotnosci
6542 97ec
Reposted fromMatalisman Matalisman viaBlacksad Blacksad

January 06 2018

stolatsamotnosci
8964 2fa4 500
Reposted fromnutt nutt viaacetylocoa acetylocoa
stolatsamotnosci
stolatsamotnosci
8642 f87e
Reposted fromkarahippie karahippie viaacetylocoa acetylocoa
stolatsamotnosci
stolatsamotnosci
7465 6fab 500
Reposted fromnyaako nyaako viajointskurwysyn jointskurwysyn
stolatsamotnosci
stolatsamotnosci
5043 5f3a
Reposted fromkaiee kaiee viasucznik sucznik
stolatsamotnosci
5501 3ec5
Reposted fromsosna sosna viasucznik sucznik
stolatsamotnosci

Najwspanialszą rzeczą, jaką możesz komuś podarować, jest Twój własny rozwój.

Kiedyś mówiłem: Jeśli Ty zaopiekujesz się mną, ja zaopiekuję się Tobą.

Dziś mówię: Ja zaopiekuję się sobą dla ciebie, jeśli Ty zaopiekujesz się sobą dla mnie.

— Jim Rohn
Reposted fromasz asz viapassionative passionative
stolatsamotnosci
najgorzej jest, kiedy między ludźmi jest chemia i nie wiedzą, co z tym zrobić.
— m.
stolatsamotnosci
5762 b1b2
Reposted fromsavatage savatage
6749 fcae 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaxannabelle xannabelle
stolatsamotnosci
4909 92c1 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viahope24 hope24
stolatsamotnosci
6565 61ed 500
Reposted fromoll oll viamemesjasz memesjasz
stolatsamotnosci
7288 0c97 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
stolatsamotnosci
0121 e7b1 500
stolatsamotnosci
2686 5d8c
Reposted fromNeutrum Neutrum viazurawianiaczka zurawianiaczka
stolatsamotnosci
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl